Privacyverklaring Gashouder Dedemsvaart

Uw privacy is voor Gashouder Dedemsvaart van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Gashouder Dedemsvaart doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op via info@gashouder-dedemsvaart.nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten krijgen wij de volgende informatie over u:
●  Naam en adres
●  Telefoonnummer
●  Factuuradres
●  Emailadres
●  Betalingsgegevens
●  Geslacht
●  IP-adres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van fraude of een misdrijf).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gashouder Dedemsvaart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

●  Het verkopen van kaarten voor theatervoorstellingen en poppodium concerten
●  Het verlenen van diensten
●  Het afhandelen van een betaling
●  Het verzenden van onze nieuwsbrief
●  Het mogelijk maken om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren
●  Gashouder Dedemsvaart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gashouder Dedemsvaart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor de categorie persoonsgegevens is de bewaartermijn 2 jaar na opzeggen abonnementen of laatste aankoop.

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Deze informatie bewaren wij zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen en daarna totdat de garantie is verstreken.
Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Bewijs van aankoop en facturen dienen wij verplicht zeven jaar te bewaren van de Belastingdienst.

Reclame/informatie
Wij willen u graag reclame/informatie sturen over onze diensten. Dit doen wij:
• per post (b.v. de seizoen brochure)
• per e-mail (b.v. onze nieuwsbrief)
• via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame/informatie. Elke e- mail bevat een afmeldlink. En via social media kunt u ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gashouder Dedemsvaart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gashouder-dedemsvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Gashouder Dedemsvaart  wijst u er tevens op, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gashouder Dedemsvaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@gashouder-dedemsvaart.nl.

Wijzigingen
Gashouder Dedemsvaart kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van het Gashouder Dedemsvaart. Deze versie is opgesteld in mei 2021.